Без категория

Elementor #491

България има умерен климат с топло лято и сравнително студена зима. Средната обща температура, необходима за растежа на лозите, варира между 3500 °С и 3700 °С. Почвите са разнородни и разнообразни – има кисели (канелени) почви, сиви горски почви, карбонатни почви, плодородни черноземни почви (известен като черноземи), алувиални и планинско-ливадни почви, включително и двете дълбоки …

Elementor #491 Read More »