Elementor #491

България има умерен климат с топло лято и сравнително студена зима. Средната обща температура, необходима за растежа на лозите, варира между 3500 °С и 3700 °С. Почвите са разнородни и разнообразни – има кисели (канелени) почви, сиви горски почви, карбонатни почви, плодородни черноземни почви (известен като черноземи), алувиални и планинско-ливадни почви, включително и двете дълбоки и плитки песъчливи почви, и други. Всички те са изключително благоприятни за лозарството, за правилното зреене на гроздето и производството на качествени бели и червени вина. Според почвените и климатичните условия, както и сортовете грозде, които се отглеждат, страната е разделена на четири основни лозаро-винарски района: Дунавска равнина (Северна България), Черноморски (Източна България) Тракийската низина (Южна България) и Долината на Струма (Югозападна България). Тези райони са определени след продължителни научни изследвания. С постановление на МС № 273 от 07.07.1955 г. е създадена комисия от 35 учени под председателството на проф. Куньо Стоев. От 1955 г. до 1959 г. е извършено проучване в землищата на около 3000 населени места. Очертани са и са утвърдени 4 лозарски района – северен, източен, южен и югозападен. С Постановление № 162 на МС от 13.07.1960 г. за райониране на лозовите сортове и създаването на промишлена база от сорта Болгар, са очертани 4 района, като във всеки район са очертани по 3 подрайона, в които се посочва какви десертни и винени сортове трябва да се отглеждат.

Процесите по присъединяване на България към Европейкия съюз налагат райониране, което е прието на национално събрание на лозаро-винарската общност в България. На него са определени 2 района за производство на вина със защитено географско указание (ЗГУ), а районите за производство на вина със защитено наименование за произход (ЗНП) се покриват с тези с контролирано наименование за произход (КНП) от съществуващото дотогава райониране. В момента от тази гледна точка в страната има 2 основни лозаро-винарски района за производство на вина със ЗГУ – Дунавска равнина и Тракийска низина, и 55 района за производство на вина със ЗНП, които се произвеждат според най-високите стандарти за качество. Трябва да се отбележи, че това разделение на 2 района на вина със ЗГУ (Дунавска равнина и Тракийска низина) е неуместно, защото не отразява действителната принадлежност на насажденията. Например вина, произведени в Долината на Струма, южен черноморски район, имат едно и също защитено географско указание (ЗГУ) – Дунавска равнина.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *